Statuten

//Statuten
Statuten2018-12-21T13:55:13+00:00

Statuten

De vereniging is vernoemd: Karting Association Saterland
Zij is in het register ingeschreven en voert dan de toevoeging: e. V.
De vereniging heeft haar hoofdkantoor: 26676 Barßel
De vereniging heeft het recht om leden van gegevens is aan de ouder clubs / verenigingen.
De stichtende jaar: 2003
Het boekjaar komt overeen met het huidige kalenderjaar.
De vereniging is politiek, etnisch en religieus neutraal.

Doel van de vereniging is: het bewustzijn en de belangen van de karting te promoten.

Het doel wordt bereikt door de volgende maatregelen:

 • Bevordering van de jeugd en karting.
 • de bevordering van sport oefeningen en prestaties in de karting.
 • handhaving en bevordering van karting en in verband met de uitvoering en Monitoring van sportevenementen op nationaal en internationale sportieve code.
 • het adviseren van leden op de aankoop, verkoop, uitwisseling en het onderhoud van de karts en ander met de houding van Karts gerelateerde onderwerpen.
 • Handhaving van de gezelligheid van de leden.

De vereniging actief is, heeft geen eigen economische doeleinden na te streven.

Vereniging fondsen kunnen alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. de leden ontvangen geen voordelen van de vereniging.

Niemand van de uitgaven die vreemd zijn aan het doel van de vereniging of door zijn onevenredig hoge betalingen worden begunstigd.

eventueel:. personen Vrijwilligerswerk actief alleen recht op terugbetaling van de kosten.

Lid van de vereniging kan iedere natuurlijke of rechtspersoon zijn. Over de schriftelijke Aanvraag voor definitieve beslissingen van de Raad van Bestuur. De aanvraag voor minderjarige vereisen de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger. Het lidmaatschap begint bij het begin van Maand die volgt op de beslissing tot toelating. De opname en het begin van Het lidmaatschap is het nieuwe lid (door de gemachtigde vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur bevoegd om het aantal) schriftelijk te vertegenwoordigen. De afwijzing door de gemachtigde Board is definitief. Een registratie conclusie bestaat niet.

Het lidmaatschap eindigt:

 • met de dood van het lid
 • vrijwillig ontslag
 • door het schrappen van de lijst van leden
 • door uitsluiting van de vereniging

De Vrijwillige terugtrekking vindt plaats via schriftelijk aan een lid van de gemachtigde vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur. Het is slechts het einde van een kalenderjaar met een opzegtermijn van drie maanden toegestaan.

Een lid kan worden verwijderd door het besluit van het bestuur van het lidmaatschap als is ondanks een herinnering met betaling van ten minste twee maanden achteraf. in de Vermaning moet worden geïnformeerd over de op handen zijnde opzegging van het lidmaatschap. de Verwijdering worden medegedeeld aan het lid schriftelijk. Een lid kan, als er een goede reden of onbeleefd om de belangen van de vereniging is mislukt, worden uitgesloten bij be sluit van de algemene vergadering van de vereniging. Voordat een besluit is het lid van de basis van de uitsluiting in kennis gesteld en hij de mogelijkheid om zichzelf te rechtvaardigen in persoon worden gegeven. Een mogelijke schriftelijke verklaring van de

Beïnvloed moet worden gelezen in de Algemene Vergadering. De uitsluiting aan het lid als het was niet aanwezig bij de stemming, door de gemachtigde vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur om onmiddellijk schriftelijk (tegen schrijven) bekend.

Van de leden van terugkerende bijdragen worden geheven. Voor binnenkomst maand is de financiële bijdragen volledig te maken. De hoogte van de bijdragen en hun vervaldatum worden bepaald door de Algemene Vergadering bepaald. De Algemene Vergadering kan een bijdrage orde gebruikt waarin het herstelproces kan worden geregeld nader. andere bijdragen (Entree, one -time allocaties, goederen of diensten) niet van toepassing is.

Ereleden zijn vrijgesteld van betaling.

 • de Raad van Bestuur
 • de Algemene Vergadering

Het bestuur bestaat uit:

 • 1 Voorzitter
 • de tweede voorzitter
 • de penningmeester
 • de Secretaris
 • de eerste beoordelaar
 • de tweede beoordelaar
 • de derde expert
 • 4e beoordelaars

De gemachtigde van de Raad van Bestuur in overeenstemming met § 26 BGB bestaat uit:

 • 1 Voorzitter
 • de tweede voorzitter
 • de Secretaris
 • de penningmeester

De vereniging is in en buiten rechte door twee leden van de gemachtigde vertegenwoor digers van de raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter of
de eerste van de tweede president, vertegenwoordigd. Intern wordt bepaald dat de tweede voorzitter van de vereniging kan vertegenwoordigen slechts voorkomen dat de eerste voorzitter.

De bevo egdheid tot vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur is beperkt op een zodanige wijze dat zij heeft ontvangen van rechtsverkeer Over Euro, evenals voor de aankoop, belasting en compensatie – een waarde van meer dan 5.000, Land en landrechten aan de goedk euring van de algemene vergadering vereist.

De vereniging van verschillende bureaus aan de ene persoon is toegestaan.

De Raad van Bestuur is van de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar va naf de datum van Keuze van de verwachte verkozen. Het blijft echter tot zijn respectieve nieuwe verkiezingen. nieuwe verkiezingen elke 2 jaar.

Indien een lid van de raad van tijdens de duur van het mandaat, de Raad van Bestuur kiest ofVerzoek van de bestu ursleden vergadering een plaatsvervangend lid (uit de Club leden) voor de resterende duur van het mandaat van de aftredende.

De raad beslist over het algemeen in bestuursvergaderingen dat de eerste Voorzitter of schriftelijk door de tweede voorzitter, bijeengeroepen door de telefoon of
telegraaf zijn. De bestuursvergadering één keer per maand te houden. Hoe dan ook, een voldoen aan de opzegtermijn van drie dagen. Een kennisgeving van de agenda is niet vereist.

De raad heeft een quorum wanneer ten minste twee bestuursleden, waaronder de eerste Voorzitter of de tweede voorzitter, aanwezig zijn. Bij het nemen van beslissingen, beslist de De meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In een gelijkspel, de Stem van het hoofd van de bestuursvergadering.

De bestuursvergadering passeert de eerste voorzitter, bij diens afwezigheid de tweede voorzitter. de De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn als bewijsmateriaal op te nemen en de voorzitter van de vergadering ondertekenen.

Een beslissing van de kamer worden genomen per brief of telefoon als alle bestuursleden uiten hun overeenkomst met de verordening te worden aangenomen.

Na een half jaar na de eerste vergadering, de eerste bijeenkomst. de eerstvolgende algemene vergadering is één jaar na de oprichting van de vereniging. de Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Aanvaarding van het jaarverslag van de Raad van Bestuur; Decharge van de Raad van Bestuur.
 • Bepaling van het bedrag en de vervaldatum van lidmaatschapsgelden.
 • keuze ontslag van leden van de Raad van Bestuur.
 • Resolutie over de wijziging van de statuten en de ontbinding van de Association. · Goedkeuring van de rechtshandelingen van de Raad van Bestuur, en ze
  zijn onderworpen aan goedkeuring (§ 7 van de Statuten).
 • Benoeming van ereleden
 • Keuze uit twee penningmeesters

De algemene vergadering is niet openbaar. De voorzitter kan de gasten mogelijk te maken. Aan de goedkeuring van de pers, radio en televisie besluit Algemene Vergadering.

Ten minste eenmaal per jaar, zo mogelijk vóór het seizoen begint, voor de gewone Vergadering plaats. Het is (door de gemachtigde vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur bevoegd om het aantal te vertegenwoordigen), geschreven met inachtneming van een periode van twee weken, door Kennisgeving bijeengeroepen met de agenda. De periode begint met de De uitnodiging wordt verzonden volgende werkdag. De uitnodigingsbrief wordt beschouwd als de lidstaat ontvangen wanneer de laatste schriftelijk door het lid van de Vereniging adres is gericht. De agenda wordt door de Raad vastgesteld.

De algemene vergadering wordt geleid door de eerste voorzitter, tenzij de Algemene Vergadering geen andere vergadering bepaalt. In de Algemene Vergadering elk met heden Leden – ook erelid – één stem.

Om het recht op een ander lid van de club kan aanwijzen schriftelijk stemrecht uit te oefenen zijn. De vergunning moet afzonderlijk voor elke vergadering worden gegeven. een Echter, kan een lid niet meer dan drie vreemde stemmen vertegenwoordigen. Elk naar behoren bijeengeroepen algemene vergadering is onafhankelijk van het aantal Publiceerde een quorum.

Het type van de stemming wordt bepaald door de voorzitter. De stemming moeten schriftelijk worden ingediend worden uitgevoerd als een derde van de onderhavige stem stemming Leden daarom verzoekt.

De Algemene Vergadering neemt beslissingen over het algemeen een eenvoudige meerderheid van dan afleggen, onthoudingen geldige stemmen en ongeldige stemmen weggelaten Overweging. Wijzigingen van het statuut vereisen een meerderheid van driekwart van de stemmen geldige stemmen, de ontbinding van de vereniging van zo’n vier vijfde vereist. geldt voor de verkiezingen het volgende: In de eerste stemronde geen enkele kandidaat de meerderheid van de geldige stemmen verkregen is een tweede ronde tussen de kandidaten in plaats van de twee hoogste aantal stemmen hebben bereikt.

Board verkiezingen “en bloc” zijn niet toegestaan. De beslissingen van de algemene vergadering worden notulen, het logboek onder leiding van de secretaris. Als dit niet aanwezig is, de voorzitter van een bepaald Secretaris.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de respectieve voorzitter en de secretaris. Als de gebeurtenis manager tijdens de vergadering veranderd, alleen tekenen laatste voorzitter. Het protocol moet de volgende bevindingen: de tijd en plaats Vergadering, de persoon van de assem blage-directeur en de registratie klerk, het aantal aanwezige leden, de agenda, de individuele verkiezingsuitslagen en de aard van de Stemmen.

Ieder lid kan, uiterlijk één week voor de dag van de Algemene Vergadering, op vraagt een lid van de gemachtigde vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur schriftelijk dat verdere Zaken worden vervolgens geagendeerd. Binnen de termijn Aanvragen die hoeft niet aan de leden voor de vergadering te worden. De voorzitter heeft aan het begin van de agenda van de Algemene Vergadering Te worden ingevuld. Op verzoeken om toevoeging aan de agenda, de eerste in de
maakte algemene vergadering beslist de algemene vergadering. Om het te accepteren Vraag een meerderheid van drie vierde van het geplaatste geldige stemmen.

Wijzigingen, het verhogen van de contributie, de ontbinding van de vereniging en de Verkiezing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur kan alleen als de aangenomen Toepassingen zijn aangekondigd om leden met de agenda.

De gevolmachtigde plaat (in aantallen representatie), telkens een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Dit moet worden bijeengeroepen
wanneer de Belang van de vereniging dit vereisen, kan de Raad van Bestuur beslist, of wanneer de bijeenroeping van een tiende van alle leden vereist is in het schrijven waarin het doel en de redenen.

Voor de buitengewone samenstel, §§ 10, 11, 12 en 13 van overeenkomstige toepassing.

De accountants (twee) van de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar geselecteerd. Ze blijven tot de verkiezing van de nieuwe accountants kantoor.

Eén herverkiezing Auditor toegestaan. Zij mogen geen lid zijn van de Raad van Bestuur. Uw controleopdracht is beperkt tot de cash management, evenals het onderzoeken of de middelen economisch zijn gebruikt, of de kosten objectief gerechtvaardigd, juist berekend en bezet zijn. Je moet rapporteren aan de jaarlijkse bijeenkomst van het resultaat van de audit. Veroorzaakt verwarring bij het onderzoek van het geld, deze direct aan de penningmeester of de te verduidelijken bevoegd om de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en zullen vertrouwelijk worden behandeld totdat het rapport. de Afrekenen moet worden gecontroleerd ten minste eenmaal.

De kosten van de vereniging werd opgericht, na certificering, de stichtende leden van de Association fonds betaalt.

De ontbinding van de vereniging kan alleen in een vergadering met de in punt 12, Meerderheid van stemmen moet worden besloten. Op voorwaarde dat de algemene vergadering niet het geval is beslist de eerste voorzitter en de tweede voorzitter gemachtigd zijn om de gemeenschappelijke vertegenwoordigen
Vereffenaars.

De bovenstaande regels zijn van toepassing in het geval dat de club uit een andere reden ontbonden of verliest zijn rechtsbevoegdheid.

Bij ontbinding van de vereniging of het verlies van de belasting-bevoorrechte doeleinden, de activa gaan de associatie van de

Youth counseling, therapie en bijscholing e.V.
Heilige Geest 19, 26121 Oldenburg

Het statuut werd opgericht tijdens de openingszitting van 21.02.2003.
Artikel 17 van de statuten is op 2003/11/08 gewijzigd door de Algemene Vergadering.
§§1,15,17 de statuten werden op 2015/02/21 gewijzigd door de Algemene Vergadering

Emsbüren, 21.02.2015